STICHTING MANCO bewegingstheater

Bestuur Stichting MANCO bewegingstheater
Beppie Blankert | voorzitter (einde tweede termijn 2025)

Thomas van der Heijden | penningmeester & secretaris (einde tweede termijn 2025)
Tim Persent | algemeen bestuurslid (einde tweede termijn 2025)
Carmen Muskee | algemeen bestuurslid (einde eerste termijn 2026)
Trudie Verhoeff | algemeen bestuurslid (einde eerste termijn 2026)

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van moderne dans onder de samenleving en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van voorstellingen, workshops en danslessen, alsmede door het organiseren van evenementen.

Directie
Stichting MANCO heeft een bestuur-directie-model. MAN || CO is een zelfsturend collectief waarbij de directie wordt gevormd door twee artistiek leiders Lisa Feij en Roma Koolen en zakelijk leider Karin van den Berg.
De directie is statutair bevoegd en draagt gezamenlijk een gedeelde eindverantwoordelijkheid. De directie valt hiërarchisch onder het bestuur van de stichting. Stichting MANCO onderschrijft de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Beloningsbeleid
Bij de beloning van het vaste collectief en bij verlening van tijdelijke opdrachten aan derden wordt de CAO Toneel en Dans gehanteerd. Op dit moment zijn geen mensen in loondienst bij stichting MANCO, maar worden diegenen die werkzaamheden uitvoeren voor stichting MANCO als zzp’er beloond. ZZP’ers worden conform CAO maal factor 1,5 gehonoreerd.
De bestuursleden van de stichting werken onbezoldigd, zij ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Governance Code Cultuur
Het bestuur van MANCO past de Governance Code Cultuur toe als leidend instrument bij het toezicht houden. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie. In het bestuurs- en directie reglement staat beschreven welke besluiten vooraf goedkeuring behoeven van het bestuur, waarmee de grenzen van de statutaire bevoegdheid van de directie duidelijk zijn aangegeven.

MAN || CO is lid van
ASSITEJ
Podiumkids

Jaarrekeningen Stichting MANCO bewegingstheater 
Jaarrekening en verslag 2022
Jaarrekening en verslag 2021

Jaarrekening en verslag 2020
Jaarrekening en verslag 2019
Jaarrekening en verslag 2018
Jaarrekening en verslag 2017

ANBI gegevens Stichting MANCO bewegingstheater
RSIN nummer: 857221504
KvK nummer: 67909701
info@mancobewegingstheater.nl